top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN INSPIRE-ALLSTARS

Voorwaarden

Algemene voorwaarden voor lidmaatschap van Inspire-Allstars

Artikel 1. Definities en Toepasselijkheid

Club: Inspire-Allstars
Cheerseizoen: periode van 1 september van enig jaar tot en met 31 augustus van het daaropvolgende jaar.

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het lidmaatschap van Inspire-Allstars. Door het lidmaatschap aan te gaan, heeft de aanvrager zich akkoord verklaard met de algemene voorwaarden.

 

Artikel 2. Algemeen

2.1 Het lidmaatschap van Inspire-Allstars is persoonsgebonden en kan daarom niet worden overgedragen aan een derde. Alleen een natuurlijk persoon kan lid worden van Inspire-Allstars.

2.2 Per persoon kan er maar één lidmaatschap worden aangevraagd.

2.3 De Club behoudt zich het recht voor een aanvraag van een lidmaatschap om welke reden dan ook te weigeren.

Artikel 3. Lidmaatschap

3.1 Voor de aanvraag van een lidmaatschap dienen naam, adres, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres van het lid evenals de gegevens van de betaler (persoonsgegevens en bankrekeningnummer) aan de club bekend te worden gemaakt. Deze gegevens worden opgenomen in een gegevensbestand van de club waarbij de Wet Bescherming Persoonsgegevens in acht wordt genomen.

3.2 De aanvraag van het lidmaatschap dient te zijn ondertekend door de wettelijke vertegenwoordiger van het lid.

3.3 Voor het lidmaatschap geldt een minimum leeftijd van zes jaar.

3.4 Aanmelden voor een lidmaatschap kan op ieder gewenst moment. Een lidmaatschap is geldig voor de duur van één cheerseizoen en moet elk seizoen opnieuw worden aangegaan.

Artikel 4. Betaling

4.1 De contributie dient tijdig te worden voldaan. De hoogte en betaaltermijnen van de contributie staan vermeld op de pagina lidmaatschap. 

4.2 Indien bij de aanvang van het nieuwe cheerseizoen de eerste betaling van het seizoen daaraan voorafgaand nog niet is voldaan, behoudt Inspire-Allstars zich het recht voor het lidmaatschap te beëindigen.

 

Artikel 5. Opzegging

5.1 De opzegging kan elk gewenst moment worden ingedient  op het e-mail adres van  de penningmeester; penningmeester@Inspire-Allstars.nl

5.2 Opzeggingen bij trainers, leiders of andere medewerkers worden als niet voldoende beschouwd, alleen na ontvangst van een schriftelijke bevestiging door de penningmeester is het lid ook officieel uitgeschreven.

5.3 Indien een derde verantwoordelijk is voor het lidmaatschap is diegene tevens verantwoordelijk voortijdige opzegging.

5.4 Bij opzegging gedurende het cheerseizoen blijft de verplichting tot betaling over het lopend seizoen bestaan en zal er geen restitutie worden verleend

 

Artikel 6. Wijziging van de voorwaarden

6.1 De Club behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen. De gewijzigde regels worden onmiddellijk na wijziging van kracht. 

bottom of page